WIERTNICA SPALINOWA STIHL

Oferta wypożyczalni w kategorii Wiertarki i Wkrętarki w miejscowości Bydgoszcz, kujawsko-pomorskieOFERTA ARCHIWALNA

Wynajem Wiertarek i Wkrętarek, Bydgoszcz

 

Oferta

Ceny

Kaucja: 1000 PLN

1 h: 25 PLN
24 h: 221 PLN
1 tydzień: 1317 PLN
1 miesiąc: 4956 PLN
do negocjacji

Wyślij po prostu bezpłatne i niezobowiązujące Zapytanie Najmu, korzystając z bocznego formularza kontaktowego. Chętnie odpowiemy Tobie na wszytkie pytania.

Warunki Dostawy

Odbiór osobisty
Dostawa

Warunki Wynajmu

§1) Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem sprzętu będącego przedmiotem najmu.

§2) Najemca oświadcza, że znany jest mu stan techniczny przedmiotu najmu i nie wnosi do niego jakichkolwiek zastrzeżeń.

§3) Przedmiot najmu pozostaje przez cały czas trwania umowy najmu własnością Wynajmującego.

§4) Wydanie oraz zwrot przedmiotu najmu następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez przedstawicieli Wynajmującego i Najemcy.

§5) Wynajmujący zastrzega możliwość pobierania kaucji od Najemcy celem zabezpieczenia odszkodowania za utratę lub uszkodzenie przedmiot najmu. Strony mogą dokonywać wzajemnych potrąceń należności z tytułu zawartych umów z wpłaconą kaucją. Wpłacona   kaucja zabezpieczać może także kolejne umowy lub też na pisemny wniosek Najemcy zostanie mu zwrócona po zakończeniu umowy.

§6) W przypadku niezwrócenia przedmiotu najmu po rozwiązaniu umowy, Wynajmujący ma prawo do naliczenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z tego sprzętu w wysokości równej 100% wartości dziennego czynszu.

§7) Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu w stanie niepogorszonym poza zużyciem wynikającym z normalnej eksploatacji.

§8) W przypadku zwrotu sprzętu zabrudzonego Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w kwocie odpowiadającej 20% wartości stawki dobowej najmu urządzenia. Nie wyklucza to dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdyby rozmiar szkody był większy od wysokości zastrzeżonej kary umownej.

§9) W przypadku zwrotu sprzętu uszkodzonego Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w kwocie umożliwiającej naprawę urządzenia. Nie wyklucza to dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdyby rozmiar szkody był większy od wysokości zastrzeżonej kary umownej.

§10) Najemca zobowiązuje się używać przedmiot najmu zgodnie z przeznaczeniem oraz nie dokonywać w nim żadnych zmian bez zgody Wynajmującego.

§11) Najemca ponosi wydatki związane z wszelkimi remontami i naprawą sprzętu na skutek szkodzeń powstałych z winy Najemcy oraz wszelkie koszty związane z użytkowaniem przedmiotu najmu.

§12) Najemca zobowiązuje się nie poddzierżawiać ani w jakikolwiek sposób obciążać przedmiotu najmu prawami osób trzech bez zgody Wynajmującego.

§13) Najemca zobowiązuje się ubezpieczyć przedmiot najmu na własny koszt.

§14) Wynajmujący może rozwiązać umowę w razie zalegania przez Najemcę z należnym czynszem.

§15) Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§16) W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, zaś ewentualne spory powstałe na tle jej stosowania poddaje się rozstrzygnięciu sądów powszechnych.

Lokalizacja

Lokalizacja kujawsko-pomorskie » Bydgoszcz

Ładuję komentarze

Podobne oferty wynajmu