Linka odgradzająca

Oferta wypożyczalni w kategorii Barierki Ochronne i Zaporowe w miejscowości Aleksandrów Łódzki, łódzkieOFERTA

Wynajem Barierki Ochronne i Zaporowe, Lubosz

 

Oferta

Planujesz dużą imprezę i szukasz barierki ochronne, barierki zaporowe lub barierki zabezpieczające? Najtańszym rozwiązaniem jest wynajem barierek. Na Najem-Wynajem.pl w kategorii barierki ochronne wynajem znajdziesz wszystkie barierki ochronne, barierki zaporowe i barierki zabezpieczające na każdą imprezę! Sprawdź najtańszy wynajem barierek tuż w Twoim pobliżu. Barierki ochronne wynajem, to optymalna ochrona Twojej i pewność udanej imprezy. Nie pozwól aby Twoi goście czuli się niebezpiecznie i zabezpiecz odpowiednio Twój event! Zapraszamy i życzymy udanej imprezy!

Ceny

Kaucja: 0 PLN

24 h: 15 PLN
3 dni: 0 PLN
5 dni: 0 PLN
1 miesiąc: 0 PLN

Wyślij po prostu bezpłatne i niezobowiązujące Zapytanie Najmu, korzystając z bocznego formularza kontaktowego. Chętnie odpowiemy Tobie na wszytkie pytania.

Warunki Dostawy

Odbiór osobisty
Dostawa

Warunki Wynajmu

Koszty dostawy obliczane indywidualnie w zależności od odległości i kwoty zamówienia.  

Warunki ogólne umów najmu:

§1 Obowiązywanie warunków
1. Niniejsze ogólne warunki umów obowiązują przy wszystkich usługach świadczonych przez firmę Wypożyczalnia Gama wobec Najemców sprzętu i stanowią każdorazowo integralną część zawartej umowy.

§2 Zawarcie umowy
1. Umowa Wypożyczalnia Gama. z siedzibą w Lubosz, Poznańska 4 powinna być zawarta w formie pisemnej.
2. Za zawarcie umowy uważa się również złożenie przez Najemcę zamówienia przesłanego listownie, faksem bądź drogą elektroniczną a także odbiór sprzętu po złożeniu zamówienia telefonicznie.

§3 Ceny
1. Oferty cenowe podane w katalogu oraz na stronie internetowej nie są wiążące.
3. Przy dostawie realizowanej przez firmę Wypożyczalnia Gama do ustalonej ceny wynajmu dolicza się koszty transportu uzależnione od objętości   wynajętego sprzętu i wyznaczonego odcinka w kilometrach ”“ ostateczne kwoty obliczane są indywidualnie do każdego transportu.
4. W przypadku zwrotu wynajętego sprzętu w terminie późniejszym niż jeden dzień po umownie ustalonym między stronami terminie zwrotu Wypożyczalnia Gama naliczy dodatkową opłatę za każdy dzień zwłoki liczonej proporcjonalnie w stosunku do ceny ustalonej przez Strony.

§4 Obowiązki najemcy
1. Najemca zobowiązuje się używać wynajętego sprzętu tylko do celu uprzednio uzgodnionego i na czas uprzednio uzgodniony z firmą Wypożyczalnia Gama.
2. Najemca jest obowiązany przestrzegać środków ostrożności wskazanych mu przez firmę Wypożyczalnia Gama.
3. Najemca jest obowiązany zapewnić swobodny dostęp do budynków, terenów i pomieszczeń, do których ma być dostarczony wynajmowany sprzęt.
4. Odpowiednie zabezpieczenie wynajmowanego sprzętu przed kradzieżą, uszkodzeniami i innymi szkodami od chwili dokonania dostawy do zwrotu   obciąża Najemcę, a w przypadku własnego transportu Najemcy od chwili pobrania do chwili zwrotu wynajętego sprzętu odpowiednio „z i do”   magazynu firmy Wypożyczalnia Gama.

§5 Warunki dostawy
1. Dostawa odbywa sie do miejsca wskazanego przez Najemcę na poziomie parteru do pierwszych zamkniętych drzwi.
2. Koszty rozdzielenia, zebrania, złożenia i rozłożenia sprzętu będącego przedmiotem umowy najmu nie sa zawarte w cenie wynajmu ani w cenie transportu.
3. Najemca winien być obecny przy dostarczeniu sprzętu i pokwitować jego przyjecie.
4. W przypadku nieobecności Najemcy w terminie, godzinach i miejscu ustalonych w umowie sprzęt może być pozostawiony w miejscu przez niego wskazanym i bedzie to traktowane równoznacznie z podpisaniem przez Najemcę protokółu odbioru sprzętu.
5. Obowiązek sprawdzenia dostawy pod względem jakościowym i ilościowym obciąża Najemcę, który powinien kontrolować sprzęt wynajęty przy odbiorze                             i wszelkie braki zgłosić firmie Wypożyczalnia Gama niezwłocznie, tj. jeszcze w dniu dostawy.
6. Reklamacje zgłaszane przez Najemcę po dniu dostawy nie zostaną uznane. Uszkodzenia w rzeczach dostarczanych przez Wypożyczalnia Gama uprawniają klienta do nieprzyjęcia jedynie rzeczy uszkodzonej i ubiegania sie o umniejszenie płatności za wynajem jedynie za dana rzecz.

§6 Zwrot sprzętu
1. Najemca jest obowiązany zwrócić sprzęt po upływie wynajmu w takim stanie w jakim był dostarczony, a więc właściwie wyczyszczony, dokładnie zapakowany i dostępny do odbioru na poziomie parteru.
2. W przypadku stwierdzenia, że sprzęt nie jest wyczyszczony, firma Wypożyczalnia Gama obciąży Najemcę kosztami czyszczenia i wystawi Najemcy za tę usługę fakturę VAT.
3. W przypadku umownego uzgodnienia, iż czyszczenie wynajmowanego sprzętu zostanie dokonane przez firmę Wypożyczalnia Gama Najemca jest obowiązany przygotować wynajmowany sprzęt do czyszczenia maszynowego.
4. Najemca jest obowiązany wysuszyć sprzęt i jego elementy wykonane z tkanin jeszcze przed jego zapakowaniem. 5. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody, które powstały przez utratę lub uszkodzenie wynajmowanego sprzętu lub jego części użytkowanych zgodnie z umową na terenie wskazanym przez najemcę, tj. w budynkach i/albo pomieszczeniach, które podlegają jego nadzorowi lub nadzorowi jego pracowników i personelu pomocniczego.
6. Najemca może uchylić się od odpowiedzialności opisanej w § 6 punkt 5 jeśli wykaże, iż przestrzegał zalecanych przez Wypożyczalnia Gama środków ostrożności w obchodzeniu się z wynajmowanym sprzętem, albo gdy szkoda powstała mimo zachowania przez niego szczególnej troski o ten sprzęt.
7. W przypadku gdy wynajmowany przedmiot nie zostanie zwrócony przez Najemcę, bądź nie nadaje się do użytku, Najemca pokrywa jego wartość według „ceny za stratę”.
8. Najemca może zwrócić firmie Wypożyczalnia Gama za pokwitowaniem odnaleziony sprzęt nie później niż po upływie 14 dni od terminu zwrotu określonego w umowie, co nie uchyla jego odpowiedzialności z tytułu opóźnienia w zwrocie i jest równoznaczne z obowiązkiem uiszczenia zapłaty za wynajmowany sprzęt za okres, w którym dany sprzęt przebywał w posiadaniu Najemcy, obliczonej proporcjonalnie w oparciu o wynagrodzenie ustalone między Stronami w umowie najmu.
9. Ostateczna kontrola i przeliczenie zwróconego sprzętu odbywa się w magazynie firmy Wypożyczalnia Gama i jest wiążąca dla Najemcy.

§7 Płatności
1. Wynagrodzenie, na które składa się cena wynajmu określona w umowie pomiędzy Stronami wraz z podatkiem VAT oraz ewentualne koszty transportu, jest płatne najpóźniej w chwili wydania przez firmę Wypożyczalnia Gama Najemcy wynajmowanego sprzętu.

§8 Ubezpieczenie
1. Sprzęt nie jest ubezpieczony przez firmę Wypożyczalnia Gama
2. Najemca ponosi odpowiedzialność za ogólne szkody, które powstały przez niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie wynajętego sprzętu, jak również za wszelkie niebezpieczeństwa powstałe w wyniku jego używania oraz za wszelkie przypadki utraty sprzętu.
3. Najemca może uwolnić się od odpowiedzialności opisanej w punkcie 2 zawierając we własnym zakresie stosowną umowę ubezpieczenia.

§9 Postanowienia końcowe
1. Odstąpienie od umowy, jak również wszelkie jej zmiany i uzupełnienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami ogólnymi znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
3. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków zostanie uznane przez Sąd za pozbawione mocy prawnej, to zostaje ono zastąpione przez odpowiedni przepis prawa obowiązującego, a pozostałe postanowienia nie tracą mocy.
4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z realizacji umowy najmu zawartej przez Najemcę z firmą Wypożyczalnia Gama jest Sąd właściwy dla siedziby Strony pozwanej, chyba że Strony w umowie postanowiły inaczej.

Lokalizacja

Lokalizacja łódzkie » Aleksandrów Łódzki

Ładuję komentarze

Podobne oferty wynajmu