kajaki

Oferta wypożyczalni w kategorii Kajaki w miejscowości Debrznica, lubuskieOFERTA ARCHIWALNA

Wynajem Kajaków, Torzym

 

Oferta

Ceny

Kaucja: 0 PLN

all inclusive - jedna cena za całą usługę 60 PLN
do negocjacji

Wyślij po prostu bezpłatne i niezobowiązujące Zapytanie Najmu, korzystając z bocznego formularza kontaktowego. Chętnie odpowiemy Tobie na wszytkie pytania.

Warunki Dostawy

Odbiór osobisty
możliwy transport naszymi przyczepami, 2 zł/km, 1 przyczepa 15 szt. kajaków

Warunki Wynajmu

Regulamin wynajmu Zalecamy wszystkim zainteresowanym dokładne zapoznanie się z naszym regulaminem, który w połączeniu z aktualnie obowiązującym cennikiem szczegółowo opisuje zasady wypożyczania kajaków, sprzętu oraz organizacji spływów przez naszą firmę. Jeżeli macie Państwo pytania, prosimy o kontakt. Pkt. 1 Niniejszy regulamin opisuje zasady wypożyczania oraz organizacji spływów kajakowych przez naszą firmę. Regulamin stanowi część wzoru umowy wynajmu kajaków i organizacji spływu kajakowego przez naszą firmę. Pkt. 2 Wynajmujący ma obowiązek stawić się, w określonym w umowie miejscu i czasie przed rozpoczęciem spływu. Pkt. 3 1. Wynajmujący w ramach opłaty rezerwacyjnej dokona wpłaty w wysokości nie mniej niż 30% całkowitego kosztu wynajęcia kajaków, chyba że ustalono inaczej, nie mniej niż 60zł i nie później niż w dniu podpisania umowy. 2. Potwierdzeniem rezerwacji sprzętu jest zaliczka w kwocie nie mniej niż 30% kosztów wynajmu sprzętu, chyba, że ustalono inaczej. 3. Wysokość zaliczki ustalamy i podajemy na podstawie liczby dni spływu i liczby kajaków biorących udział w danym spływie, chyba, że ustalono inaczej. 4. Zaliczka powinna być wpłacona w ciągu 2 dni po ustaleniu terminu w którym ma się odbyć spływ. 5. W momencie wpływu zaliczki na nasze konto, spływ otrzymuje status: potwierdzony- do realizacji. 6. Zamówioną liczbę kajaków można zmniejszyć – nie ponosząc kosztów ich wynajmu – do 30 dni kalendarzowych przed planowanym terminem spływu (np. termin: 31 maj, 01 maj to ostatni dzień na zmianę bez poniesienia kosztów wynajmu sprzętu, z którego rezygnuje klient). 7. Na długie weekendy (maj i czerwiec) powyższy okres wynosi 60 dni. 8. Zwiększenie liczby kajaków jest możliwe tylko i wyłącznie, jeśli są one jeszcze dostępne na dany termin. 9. W przypadku rezygnacji ze spływu obowiązują następujące terminy i wysokości zwrotów wpłaconych zaliczek tzw. kary umowne: 1. Zwrot 100% zaliczki w przypadku rezygnacji powyżej 30 dni przed planowanym terminem spływu, 2. Zwrot 30% zaliczki w przypadku rezygnacji od 29 do 21 dni przed planowanym terminem spływu, 3. Zwrot 10% zaliczki w przypadku rezygnacji od 20 do 15 dni przed planowanym terminem spływu, 4. Zaliczka przepada w przypadku rezygnacji do 14 dni przed planowanym terminem spływu. 10. W przypadkach wcześniejszego zakończenia spływu, niż planował to organizator, ponosi on koszty również za czas zaplanowany, a niewykorzystany. 11. Zaliczka płatna jest na konto lub gotówką. W tytule wpłaty należy wpisać: imię i nazwisko, ilość osób i kajaków, termin rezerwacji. 12. Przyjęcie zaliczki zostanie potwierdzone: telefonicznie, sms-em, e-mailem. Pkt. 4 Wynajmujący dokona pozostałej części wpłaty na konto Właściciela lub gotówką na miejscu, lecz nie później niż w dniu spływu przed otrzymaniem kajaków. Pkt. 5 W przypadku rezygnacji z wynajęcia sprzętu, Wynajmujący ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Właściciela nie później niż 15 dni przed datą wynajmu. W przypadku spełnienia ustaleń tego punktu, opłata rezerwacyjna/zaliczka zostanie zwrócona pod wskazany adres, pomniejszona o koszt przelewu oraz tzw. kary umowne. Pkt. 6 Umowa niniejsza jest ważna tylko z dowodem uiszczenia opłaty rezerwacyjnej lub całkowitej. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia. Pkt. 7 1. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo Wynajmującego. Wynajmujący ponosi pełną odpowiedzialność za wynajęty sprzęt i sposób jego użycia oraz zobowiązuje się pokryć straty związane z jego zagubieniem, porzuceniem bądź zniszczeniem. 2. Każdy wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt oraz wyrządzone przez siebie szkody i zobowiązany jest do ich naprawienia lub pokrycia kosztów ich naprawy. 3. Właściciel nie wypożycza sprzętu osobom niepełnoletnim. 4. Osoby indywidualne wypożyczające sprzęt powinny ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), ubezpieczenie to nie jest wliczone w cenę wynajmu sprzętu. 5. Każdy wypożyczający potwierdza pisemnie ilość pobranego sprzętu tym samym potwierdzając odpowiedzialność za niego. 6. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm. 7. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów na wynajmowanym przez nas sprzęcie. 8. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na naszym terenie samochody, aw szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury. 9. Właściciel zastrzega sobie prawo odmowy wydania sprzętu w przypadku zauważenia, że uczestnicy spływu znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających bez zwrotu kosztów jakie te osoby poniosły. 10. Każdy spór wynikły w związku z umową świadczenia usług przez nas w pierwszej kolejności rozwiązywany będzie na drodze polubownej. 11. Rezerwacja sprzętu w jakiejkolwiek formie jednoznaczna jest z akceptacją powyższych warunków umowy. Opłaty za zniszczenie, zagubienie lub porzucenie powierzonego, wypożyczonego sprzętu: kajak – zagubienie, porzucenie lub pozostawienie na trasie: 2900 PLN/ 1 kajak; kajak – wyłamanie oparcia fotela: 200 PLN/fotel; kajak – uszkodzenie, przetarcie dna na wylot: 2900 PLN/ 1 kajak kajak – zagubienie oparcia bądź siedziska neoprenowego: 200 PLN/szt.; wiosło – złamanie lub zagubienie 1 sztuki: 160 PLN; kamizelka asekuracyjna AQUARIUS – zniszczenie powodujące utratę przez kamizelkę jej właściwości lub zagubienie 1 sztuki: 100 PLN. Pkt. 8 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie kwestie sporne mogące wyniknąć z niniejszej umowy, będą rozstrzygane polubownie, a ostatecznie zostaną poddane do rozstrzygnięcia przez odpowiedni Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby firmy Właściciela. Pkt. 9 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Pkt. 10 Miejsce spotkania: …………………………, data ……….……, godzina …………………

Lokalizacja

Lokalizacja lubuskie » Debrznica

Ładuję komentarze

Podobne oferty wynajmu